Một số phím tắt trong Excel 2003, 2007

Nếu như ai thường làm việc với excel nhiều, thì những phím tắt này sẽ có tác dụng giảm bớt thời gian cho bạn...

Nhập liệu 
ENTER Hoàn thành việc nhập liệu cho ô 
ALT+ENTER Xuống dòng trong ô 
CTRL+ENTER Lắp đầy vùng ô chọn với giá trị hiện tại 
SHIFT+ENTER Trở về ô kế trước 
TAB Đến ô kế tiếp bên phải 
SHIFT+TAB Trở về ô kế trước bên trái 
ESC Hủy bỏ việc nhập liệu cho ô 
4 cái mũi tên Di chuyển trái, lên, phải, xuống 
HOME Di chuyển về đầu dòng 
F4 hoặc Ctrl + Y Lặp lại thao tác 
CTRL+D Lắp đầy hướng xuống 
CTRL+R Lắp đầy hướng qua phải 
CTRL+F3 Định nghĩa tên cho vùng 
CTRL+K Chèn siêu liên kết 
CTRL+; Nhập ngày 
CTRL+SHIFT+: Nhập thời gian 
ALT+DOWN ARROW Hiển thị danh sách xổ xuống của các giá trị trong cột hiện 
hành của danh sách 
CTRL+Z Hủy lệnh cuối 

Nhập ký tự đặc biệt: nhấn phím F2 để vào chế độ chỉnh sửa, nhấp Num Lock trên bàn phím để bật các phím số. 
ALT+0162 Nhập ký tự ¢ 
ALT+0163 Nhập ký tự £ 
ALT+0165 Nhập ký tự ¥ 
ALT+0128 Nhập ký tự € 

Nhập công thức tính toán: 
= Bắt đầu công thức 
F2 Vào chế độ hiệu chỉnh 
BACKSPACE Xóa một ký tự bên trái trong thanh nhập liệu 
ENTER Hoàn thành nhập liệu cho một ô 
CTRL+SHIFT+ENTER Kết thúc một hàm dạng dãy số 
ESC Hủy bỏ nội dung đang nhập trong ô 
SHIFT+F3 Trong công thức đang nhập để hiển thị thư viện hàm 
F3 Đưa tên vùng “tự định nghĩa” vào công thức 
ALT+= Chèn hàm Sum 
CTRL+SHIFT+" Chép giá trị từ ô ở trên ô hiện hành vào ô hiện hành 
CTRL+' Chép công thức từ ô ở trên ô hiện hành vào ô hiện hành 
CTRL+` Chuyển qua lại chế độ hiển thị giá trị và công thức trong ô 
F9 Tính toán lại các ô trong tất cả bảng tính trong tập tin 
SHIFT+F9 Tính toán lại các ô trong bảng tính hiện hành 
CTRL+ALT+F9 Tính toán lại tất cả bảng tính trong tất cả tập tin đang mở 
CTRL+ALT+SHIFT+F9 Kiểm tra lại mối quan hệ trong các công thức và tính toán lại 
các ô trong tất cả các bảng tính của tất cả các tập tin đang mở

Hiệu chỉnh: 
F2 Vào chế độ hiệu chỉnh 
ALT+ENTER Xuống dòng trong ô 
BACKSPACE Xoá ô hoặc xóa ký tự đứng trước khi đang ở chế độ hiệu chỉnh 
DELETE Xoá ký tự bên phải sau vị trí dấu nhắc hoặc xóa vùng đang chọn. 
CTRL+DELETE Xóa dòng văn bản 
F7 Hiển thị hộp kiểm tra lỗi chính tả 
SHIFT+F2 Hiệu chỉnh ghi chú cho ô 
ENTER Hoàn thành nhập liệu cho ô và nhảy đến ô bên dưới 
CTRL+Z Hủy lệnh vừa thực hiện 
ESC Hủy nội dung đanh nhập 
CTRL+SHIFT+Z Hủy/ phục hồi lệnh của AutoCorrect vừa thực hiện 

Chèn, xóa, sao chép: 
CTRL+C Chép vùng lựa chọn vào bộ nhớ 
CTRL+X Cắt vùng lựa chọn vào bộ nhớ 
CTRL+V Dán nội dung từ bộ nhớ vào 
DELETE Xóa nội dung vùng chọn 
CTRL+SHIFT+ + Chèn ô trống 

Định dạng dữ liệu: 
ALT+' Gọi hộp Style 
CTRL+1 Gọi hộp Format Cells 
CTRL+SHIFT+~ Dùng định dạng số tổng quát 
CTRL+SHIFT+$ Dùng định dạng tiền với 2 số thập phân, số âm trong ngoặc 
CTRL+SHIFT+% Dùng định dạng % không số lẻ 
CTRL+SHIFT+^ Dùng định dạng số khoa học với 2 số lẻ 
CTRL+SHIFT+# Dùng định dạng ngày, tháng và năm (Tiếng Anh) 
CTRL+SHIFT+@ Dùng định dạng thời gian (AM, PM) 
CTRL+SHIFT+! Dùng định dạng số với 2 số thập phân, có phân cách hàng nghìn và dấu trừ (-) để biểu diễn số âm. 
CTRL+B Bật/ tắt in đậm 
CTRL+I Bật/ tắt in nghiên 
CTRL+U Bật/ tắt gạch chân 
CTRL+5 Bật/ tắt gạch ngang ký tự 
CTRL+9 An các dòng đang chọn 
CTRL+SHIFT+( Hiện/ ẩn các dòng đang chọn 
CTRL+0 (zero) An các cột đang chọn 
CTRL+SHIFT+) Hiện/ ẩn các cột đang chọn 
CTRL+SHIFT+& Dùng kẽ đưởng viền khung cho các ô đang chọn 
CTRL+SHIFT+_ Xóa đường viền khung cho các ô đang chọn 

Chọn ô, dòng, cột và các đối tượng: 
CTRL+SPACEBAR Chọn cả cột 
SHIFT+SPACEBAR Chọn cả dòng 
CTRL+A Chọn cả worksheet 
SHIFT+BACKSPACE Trong số các ô đang chọn, chỉ chọn ô hiện hành 
CTRL + SHIFT + SPACEBAR Chọn tất cả đối tượng trên worksheet 
CTRL+6 Chuyển qua lại các chế độ ẩn/ hiện/ ký hiệu giữ chỗ cho các đối tượng. 
SHIFT + phím mũi tên Mở rộng vùng chọn 1 ô 
CTRL+SHIFT+ phím mũi tên Mở rộng vùng chọn đến ô có dữ liệu cuối cùng trong cùng cột/ dòng kể từ ô hiện hành 
SHIFT+HOME Mở rộng vùng chọn về dòng đầu tiên 
CTRL+SHIFT+HOME Mở rộng vùng chọn về đầu worksheet 
CTRL+SHIFT+END Mở rộng vùng chọn đến ô có sử dụng cuối cùng 
SHIFT+PAGE DOWN Mở rộng vùng chọn xuống một màn hình 
SHIFT+PAGE UP Mở rộng vùng chọn lên một màn hình 
END+SHIFT+ phím mũi tên Mở rộng vùng chọn đến ô có dữ liệu cuối cùng trong cùng cột/ dòng kể từ ô hiện hành 
END+SHIFT+HOME Mở rộng vùng chọn đến ô có sử dụng cuối cùng trên worksheet 
END+SHIFT+ENTER Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng của dòng hiện hành 
SCROLL LOCK + SHIFT + HOME Mở rộng vùng chọn đến ô ở góc trên – trái của cửa sổ 
SCROLL LOCK + SHIFT + END Mở rộng vùng chọn đến ô ở góc dưới – phải của cửa sổ 


Còn rất nhiều nữa nhưng mình xin phép dừng tại đây.


Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 0 từ 0 thành viên