Thêm All app trên Windows 8

Tiếp tục với một loạt bài viết về cách thức sử dụng, chỉnh sửa trên Windows 8 đã được Cửa Sổ Tin Học trình bày gần đây, tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn một cách để có thể tạo shortcut cho "All app" để mở nhanh tất cả app trên Windows 8.

Sài Gòn Computer xin giới thiệu với các bạn một cách để có thể tạo shortcut cho "All app" để mở nhanh tất cả app trên Windows 8. 

Đầu tiên, phải chuột vào desktop, chọn New > Shortcut.

 
Thêm
 
Copy dòng text sau và dán vào hộp textbox:
 
C:\Windows\explorer.exe shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
 
Thêm
 
Nếu bạn cài đặt Windows trên ổ dĩa khác, thay "C" bằng ổ dĩa bạn cài Windows.
 
Tiếp theo, bấm Next. Nhập tên cho shortcut, chẳng hạn "All Apps".
 
Thêm
 
Bấm Finish để kết thúc tạo shortcut. Sau đó, phải chuột vào shortcut chọn Properties > tab Shortcuts > Change icon.
 
Thêm C:\Windows\System32\twinui.dll vào textbox và chọn icon cho shortcut.
 
Thêm
 
Click OK và Apply.
 
Thêm
 
Sau đó, click đôi vào shortcut mới tạo để vào màn hình Start Screen hiện sẵn tất cả app.
 
Thêm
 
Nguồn: addictivetips

10. 1 10 0
Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 10. từ 1 thành viên